White ibis

White ibis
Ibis

Wednesday, June 18, 2014