White ibis

White ibis
Ibis

Wednesday, September 24, 2014